ÚVODNÍ STRÁNKA
Motto
Slova, která zazněla z krypty chrámu:

"Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi."


krypta

Autentické místo boje za druhé sv. války v Praze,
v dlouho utajovaném úkrytu, který poskytla česká pravoslavná církev československým parašutistům od 27.5.1942 - 18.6.1942 po útoku na Reinharda Heydricha. Vojenská operace Anthropoid proti Heydrichovi byla řízena československou exilovou vládou z Londýna a patří "k nejvýznamnějším aktům odboje v celoevropském měřítku"(V. Havel, 1992).

Úkolem památníku
je především pravdivá interpretace historie heydrichiády a vyzvednutí svědectví o úctě i obdivu k hrdinství vojáků a účastníků nekomunistického odboje, vyzvednutí úcty k jejich dobrovolné i nedobrovolné oběti za svobodu Československé republiky v době německé okupace (1938 - 45).

Památník tvoří:

 • český pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje
 • krypta pod kostelem - pietní místo
 • stálá expozice v hale
 • přednášková síň s promítáním

  Vlastníkem památníku je hlavní město Praha, o činnost se stará duchovní správa chrámu, expozice instaluje Vojenský historický ústav.

  okno

  Návštěvní doba a kontakt (zde)


  NPHH v datech


 • 27.5.1942   Po útoku na Heydricha - se chrám sv. Cyrila a Metoděje a krypta stávají úkrytem parašutistů. Poskytla jim ho Pravoslavná církev československá na návrh pravoslavného věřícího Jana Sonnevenda, ředitele pojišťovny a předsedy církevní obce a se souhlasem ThDr. Vladimíra Pertřeka, duchovního katedrály.

 • 18.6.1942   Místo boje 7 československých parašutistů proti 800 německým vojákům. Parašutisté se nevzdali, zemřeli vlastní rukou nebo padli v boji.

 • 1942-1945  Chrám byl uzavřen. Pravoslavná církev československá zakázána. Biskup Gorazd, ThDr. Vladimír Petřek, děkan Václav Čikl a Jan Sonnevend popraveni 4.5.1942 a 5.9.1942, dalších 10 členů církve 24.10.1942 popraveno v plynových komorách v Mauthausenu.

 • 1945-1947  Oprava chrámu. Bohoslužebný život obnoven. V kryptě vytvořena malá expozice národního odboje a obětí heydrichiády, která byla přístupná odkrýváním schodiště v podlaze chrámu před ikonostasem. Zahájení pietních aktů každoročně dne 18. června vždy v 10 hodin a panychid v chrámu /modlitební vzpomínka za zemřelé/.

 • 28.10.1947  Odhalení pamětní desky u okénka do krypty pod kostelem sv. Cyrila a Metoděje pod záštitou prezidenta Dr. Eduarda Beneše. Do dnešních dnů je zdobena květinami od občanů z domova i ze zahraničí.

 • 1948-1989   Doba diktatury proletariátu. Hrdinové západního odboje a nekomunistického domácího odboje byli pronásledováni a nazýváni nepřáteli režimu. Význam "Operace Antropoid" byl snižován. Na místa boje a úkrytu parašutistů v kostele se mělo spíš zapomenout. Krypta přístupná neoficiálně a jen občas, dle přítomnosti zaměstnanců farního úřadu. Spojení západního a domácího nekomunistického odboje a církve bylo nežádoucí. Církve byly režimem určeny k zániku.Pietní akty dne 18.6. probíhají převážně uvnitř chrámu v režii církve a před pamětní deskou jsou neoficiálně pokládány květiny.

 • 1989        Pietní akty dne 18. června vždy v 10.00 hod. (od války pravidelně) k poctě smrti parašutistů a dalších obětí se stávají veřené a stále více slavnostnější ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Ministerstvem obrany.

 • 1992        Chrám a kryptu navštívil prezident Václav Havel a oficiálně podpořil proces hodnocení heydrichiády a západního odboje jako nejvýznamnější akt odboje v době II. světové války.

 • 1993        Dar anglické expozice od Imperial War Museum z Londýna katedrálnímu chrámu, z kapacitních důvodů umístěné v památníku později, po roce 1995.

 • 1993-1994   Mgr. Eva Šuvarská, ředitelka školy a ThDr. Jaroslav Šuvarský, děkan katedrály, vypracovali projekt na vybudování Národního památníku obětí heydrichiády - místo smíření, při pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Oslovovali všechny státní instituce a prosili o pomoc u nás i v zahraničí, včetně představitelů světových pravoslavných církví a německé vlády.

 • 1994-1995   Přijetí projektu hlavním městem Prahou a vybudování vstupní haly (vykopání nádvoří) a zpřístupnění krypty veřejnosti. Předání přilehlých místností ČVUT pro provoz památníku. Památník se stal oficiální institucí při České pravoslavné církevní obci v Praze 2. Autorem druhé expozice byl pplk. Jiří Šolc, historik VHÚ. Slavnostní otevření NP hrdinů heydrichády proběhlo dne 28. září 1995. Hlavní město Praha od roku 1995 každoročně spolufinancuje provoz památníku. Národního památníku hrdinů heydrichiády.Jeho zásluhou na hrdinství našich občanů nezapomínáme

 • 2005        Památník byl přejmenován na základě zkušeností s občanskou veřejností na Národní památník hrdinů heydrichiády v souladu s cítěním občanů. Výchovná i vzdělávací práce byla vedením památníku zkvalitňována a přispěla k odhalování pravého významu heydrichiády.

 • 2010        Otevření třetí expozice památníku se uskutečnilo 20. ledna díky iniciativě ministra obrany a místopředsedy vlády MUDr. Martina Bartáka, Vojenského historického ústavu (plk. A. Knížka a mjr. M. Buriana) a zakladatelů památníku ThDr. Jaroslava Šuvarského a Mgr. Evy Šuvarské. Výtvarná část Z. Prošek, busty akad. Soch. M. Benda.